Roztoči a plísně. Nepřátelé našich dětí!

Všichni víme, že hrozba v podobě hojně vyskytujících se roztočů a plísní je všude kolem nás. Ubránit se jí absolutně jistě nelze, je ale možné tuto hrozbu minimalizovat, případně minimalizovat možné důsledky výskytu těchto nežádoucích vetřelců v našich domácnostech. O to bychom se měli pokoušet soustavně. Ve hře je totiž zdraví našeho dítěte i zdraví naše vlastní.

Roztoči a prach | Foto: Shutterstock
Roztoči a prach | Foto: Shutterstock

Roztoči

Roztoči jsou nejčastěji zmiňováni jako výrazné alergeny, které mohou velmi negativně ovlivnit celkový zdravotní stav. Vyskytují se v prostředí, v interiérech, a opatření proti nim spočívá v důsledné a neustále ochraně proti jejich možnému působení.

Na místě prvním se doporučuje vždy pravidelné a důsledné vysávání.V této souvislosti je zdůrazňována volba optimálního přístroje, který tomuto účelu maximálně kvalitně slouží. Účinnost přístrojů určených k vysávání je, jak všichni víme, ale různá, a bývá poměrně složité zorientovat se správně v nabízené škále četných možností a doporučení jednotlivých značek na trhu. S velkou pravděpodobností však následky působení všudypřítomných, obávaných roztočů neodstraníme nikdy zcela. To je jistě známý a nezvratitelný fakt. Odborníci z oblasti ochrany zdraví pak v této souvislosti zmiňují rozumný a veskrze poučený přístup k optimálnímu ošetření prostředí v domácnostech. Nedoporučuje se úsilí o absolutní sterilitu prostředí, která ve výsledku nemusí sehrát vždy pouze pozitivní roli.

Jsou zmiňována také možná úskalí přílišné úzkostlivosti. Dítě, které ve svém okolí nepřichází do styku s ničím, čemu je jeho imunitní systém nucen vzdorovat, si nevytváří žádné potřebné obranné mechanismy. Ty jsou ale pro život nezbytné. Paradoxně pak tedy přílišné lpění na dokonalém odstranění nežádoucích, zdraví všeobecně nebezpečných, alergenů v sobě potenciálně skrývá současně i nebezpečí minimalizace imunity vůči agresivitě vlivů okolního prostředí komplexně. Té v praxi obvykle zcela zamezit nelze. Je zřejmé, že alergeny neodstraníme zcela určitě nikdy z prostředí širšího. Neúměrná snaha zamezit maximálně působení nežádoucích alergenů v domácím prostředí se pak někdy může projevit paradoxně právě omezenou přirozenou imunitou dítěte. Je proto potřeba vždy apelovat na rozumný, individuální přístup. Zvážit zodpovědně, kdy už snaha o realizaci zdraví maximálně sloužících opatření hraničí ve výsledku s opakem. Četnost alergických onemocnění v současné době je poměrně výmluvná. A k posílení imunity je potřeba volit takový způsob, jehož skutečnou funkčnost si můžeme sami průběžně ověřovat. Nejsme-li úspěšní, patrně něco neděláme úplně dobře. Je tomu tak jistě i v případě přístupu k optimálnímu ošetření naší domácnosti.Plísně

Plísním se daří ve vlhkém prostředí, to je všeobecně známá skutečnost. Je proto důležité udržovat optimální vlhkost prostředí, ve kterém žijeme. Tím vstupu plísní do našeho nejbližšího životního prostředí úspěšně bráníme. Vlhkost prostředí je snadno změřitelná a investice do příslušného přístroje se jistě vyplatí. Podcenění může totiž znamenat i poměrně vysokou cenu, kterou můžeme následně zaplatit. Tou cenou je samozřejmě nebezpečí plynoucí z možnosti vzniku zdravotních problému a omezení, které se s výskytem plísní obvykle spojují. Tato úvaha je samozřejmě myšlena jako podnět k zamyšlení, a je na individuálním zvážení každého, jak se k ní postaví. Žádoucí je pokusit se udělat maximum pro vytvoření, pokud možno zdravého životního prostředí pro každodenní život, pro své bezprostřední, nejbližší okolí.

Plísně v prostředí, kde žijeme

Vyskytne-li se přece jen plíseň v našem bytě, existují samozřejmě účinné postupy a prostředky nejen na její likvidaci, ale i takové, kterými lze účinně bránit jejímu opětovnému výskytu. Velkou pozornost je samozřejmě potřeba věnovat volbě konkrétních přípravků nejen z hlediska jejich účinnosti, ale také z hlediska jejich působení na naše zdraví (chemické prostředky – složení). Namístě bývá obvykle konzultace s odborníkem. Rozhodující pro konkrétní řešení jsou vždy podmínky, za nichž se plíseň v bytě objeví, a s nimi pak souvisí i další individuální přístup a postup. Někdy postačí jednorázové ošetření plísní zasažených míst, jindy si konečné úspěšné řešení vyžádá postup složitější, v provedení náročnější. To vyplyne vždy z daných souvislostí. Odborník následně doporučí praxí ověřený postup, který pak s velkou pravděpodobností povede k úspěšnému vyřešení daného problému. V případě podcenění tohoto logicky nejspolehlivějšího přístupu se může konečné řešení často protáhnout, což je v případě obvykle rychle se šířící plísně pochopitelně nežádoucí.

Plísně v potravinách

Kromě plísní, které se vyskytují v prostředí, a především těch v interiérech, které obýváme, jsou zdraví ohrožující také nežádoucí plísně, přítomné v běžně konzumovaných potravinách.

Konkrétně u novorozenců (a samozřejmě dále také soustavně u mladších i starších kojenců) je proto potřeba maximální opatrnosti při výběru pro ně určené aktuální mléčné stravy. Možnost přítomnosti plísně v průmyslově vyráběných produktech není, jak bývá někdy zmiňováno, vyloučena. Pozornost je nutné dále věnovat také samotné přípravě této stravy i jejímu bezpečnému uchovávání. Otevřené balení je vždy nutné uchovat důsledně dle pokynů výrobce i dodržet doporučenou dobu použitelnosti (datum spotřeby). Jednotlivé mléčné dávky musí být připravovány za dodržení přísných hygienických podmínek a vždy čerstvé. Nespotřebované mléko při krmení miminka není vhodné uchovávat k dalšímu použití.

Rizikové jsou samozřejmě také plísně, kterými mohou být kontaminovány potraviny konzumované kojící matkou. Takto znehodnocené, zdraví škodlivé, potraviny není vhodné konzumovat ani po lokálním odstranění viditelné části plísně. Jedná se nejčastěji například o čerstvé ovoce, zeleninu, ovocné a zeleninové šťávy, marmelády, mléčné výrobky a cokoliv dalšího, kde se plíseň objeví. Je nezbytné v těchto případech veškeré potraviny nekompromisně likvidovat. Objeví-li se totiž plíseň na povrchu, bývá obvykle zasažena potravina celá, a proto odstranění viditelné plísně problém nikterak neřeší.Ostatní hygienická opatření

V souvislosti s ochranou zdraví dítěte je třeba na tomto místě okrajově zmínit i další, neméně významná, nezbytná hygienická opatření, a to především v souvislosti s manipulací s plenami, toaletou všeobecně nebo přístupem k domácím zvířatům (ošetření proti vnitřním a vnějším parazitům, manipulace s jejich výkaly, zamezení olizování dítěte zvířetem atd.)

Jednoznačně lze konstatovat, že ochrana miminka před vlivy vnějšího prostřední je zcela zásadní a nezbytná. Zdraví neprospívají zmíněné plísně, ať už se vyskytnou v prostředí nebo v potravinách, a mohou následně vyvolat i nevratné zdravotní komplikace a omezení. Podobně je třeba nahlížet i problematiku všeobecně se vyskytujících roztočů. Výše uvedené skutečnosti je třeba mít neustále na paměti a důslednou opatrností cíleně, ovšem vždy i se zdravým rozumem, chránit své dítě, sebe, celou rodinu.