Co dělat když rodiče nezvládají finanční situaci

Žijeme v hektické a náročné době, která vyžaduje značné úsilí pro dosažení úspěchu. Ne každému se podaří mít takovou práci, která mu zabezpečí dostatečnou finanční úroveň a stabilitu. Ve společnosti jsou zřetelné rozdíly v životní úrovni lidí. Často se hovoří o lidské zadluženosti, neschopnosti splácet dluhy a dalších problémech, které s financemi souvisí.

Finanční problémy | Foto: Shutterstock
Finanční problémy | Foto: Shutterstock

Rodinný rozpočet

Rodina je skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Odpovědnost za děti je všestranná a mimo jiné znamená, že zákonní zástupci dětí jsou povinni v rámci výchovy zabezpečit potřebnou materiální úroveň dětí. Bohužel se občas stává, že pro některé dospělé se tento úkol stává těžko zvladatelným.Důvody mohou být různé. Může se jednat například o nemoc v rodině, matku samoživitelku nebo jiné závažné důvody. Zde je pak na místě pomoc dalších příbuzných a případně i státních institucí. Rodič v nouzi musí penězi šetřit. Při nákupech je dnes naštěstí možnost volby levnějších alternativ zboží. Lze sledovat různé akce a výprodeje, které nabízí většina prodejen v rámci konkurenčního boje o zákazníka.

Existují však i nezodpovědní rodiče, kteří se do nepříznivé finanční situace dostali vlastní nerozvážností. Jistě už každý někdy slyšel o rodiči, který preferuje svoje zájmy před povinnostmi k rodině. Takový člověk je třeba schopen půjčovat si peníze na nepotřebné hmotné věci jen proto, že po nich prostě touží nebo že je mají ostatní lidé. Nemluvě o mimořádných situacích, kdy je jeden z rodičů třeba alkoholik a svoji mzdu pravidelně utrácí v hospodě nebo v herně. Jde o to, že každý člověk by měl odpovědně hospodařit s penězi, které má k dispozici. Je nutné ujasnit si příjmy a výdaje a podle toho se chovat. Protože tato uvědomělá finanční odpovědnost dnes lidem často chybí, byla již na základních školách zahájena výuka finanční gramotnosti. Toto vzdělávání snad pomůže dalším generacím v tom, aby dokázaly s finančními prostředky rozumně hospodařit.

Vliv na dítě

Životní realita je prostě taková, že někdo je bohatší a jiný zase chudší. Jsou rodiny, ve kterých není problém cokoliv nakoupit a zaplatit. Naopak jsou rodiny, které mají problém s úhradou základních životních potřeb. Tyto aspekty vždy dopadají na děti. Ve třídách jsou vidět rozdíly v oblékání dětí a jejich vybavení. Stává se, že některé děti nemají možnost účastnit se všech školních akcí, jako například lyžařských výcviků, škol v přírodě, výletů a podobně. Děti tyto rozdíly vnímají.

Chudší děti si uvědomují, že jejich možnosti hmotného vybavení i zážitků jsou do určité míry omezené. Někdy se může stát, že výrazně chudší dítě je ostatními izolováno z kolektivu. V takovém případě je důležitá osobnost pedagoga, aby skutečnost postřehl, uměl s ní taktně naložit a děti usměrnil. V opačném případě by situace mohla skončit třeba šikanou mezi dětmi. Naopak rodiče, kteří jsou dobře situovaní a mohou svému potomkovi dopřát cokoliv, by měli své dítě vést k určité míře životní pokory a ohleduplnosti. Je dobré si uvědomit, že dobře lze vychovat stejně tak dítě chudé, jako bohaté. Pokud chudší rodina funguje a členové spolupracují, může z takové rodiny vyrůst velmi úspěšný jedinec.Kde hledat pomoc

Základem pro stabilní finanční situaci v rodině je řádné hospodaření s ohledem na reálné možnosti. V praxi to znamená uplatňovat jen takové výdaje, které nenaruší rodinný rozpočet. V rámci prevence nepříznivých situací je důležitá určitá finanční rezerva na mimořádné výdaje. Je třeba počítat se situací, že doslouží potřebné zařízení v domácnosti, že kdokoliv onemocní a podobně. Pokud již dojde na nemilou situaci, že se rodiče ocitnou ve finanční krizi, je dobré postupovat s rozvahou a neřešit záležitost nadměrným zadlužováním. Jaká řešení se v podobných případech nabízejí?

Pro krátkodobé překlenutí finančního problému je vhodná pomoc širší rodiny a příbuzných, případně dobrých přátel. Pokud se jedná o pravděpodobnost déle trvajícího závažnějšího problému, je vhodné navštívit příslušný úřad a požádat o radu ohledně možné pomoci. V každém městě také fungují různé sociální poradny, centra pro rodinu, charitativní organizace a podobně. Toto poradenství bývá zdarma a člověka v nouzi nasměruje ke konkrétním krokům, které mohou pomoci. Protože krizová finanční situace rodiny vždy zasahuje do života dětí, je možné navštívit také OSPOD. Příslušné pracovnice zajistí poradenství odborníků a pomohou se stabilizací rodinné situace tak, aby co nejméně zasáhla život dětí. Vždy je důležité řešit finanční problém včas a nečekat na to, až se stane nezvladatelným. Pokud již zadluženost přesáhla hranici únosnosti, je možné požádat o tzv. oddlužení. Toto soudní oddlužení má svoje specifická a zákonná pravidla. Na internetu fungují různé kalkulačky, které napovědí, zda je člověk schopen podmínky oddlužení splnit.

Význam prevence

Významy prevence jsou skutečně důležité v mnoha oblastech života. Slušný a rozumný člověk vždy předem pečlivě zváží, jaké finanční výdaje si může dovolit. Lidská ukázněnost a míra odpovědnosti je vidět již u většiny mladých lidí, kteří zakládají rodinu. Ve staletí dostupných a moderních antikoncepčních přípravků lze naplánovat narození dítěte až v momentě, kdy jsou rodiče schopni postarat se o něho se vším, co k pohodovému životu dítě potřebuje. Je zřetelné, že většina lidí takto správně uvažuje, protože věk prvorodiček je vyšší, než býval v minulosti. Svědčí to o skutečnosti, že nastávající rodiče uvažují o budoucnosti, kterou se snaží zodpovědně plánovat. Takoví rodiče pak podobným způsobem vychovávají své děti, kterým předávají jasná pravidla sociálních dovedností. Již malé děti se mohou prostřednictvím využití svého kapesného učit, jak nakládat s penězi. Pokud dítě utratí výši svého kapesného před tím, než má obdržet další částku, není vhodné mu zbytečně peníze přidávat a kapesné bezdůvodně navyšovat. Jak již bylo zmíněno, poslední dobou se o finanční gramotnost dětí snaží starat také stát a prostřednictvím škol zavádí různé semináře a výuky.Šťastný vývoj dítěte

Pro šťastný vývoj dítěte jistě není nutné, aby mělo bohaté rodiče, kteří mu kupují nejdražší věci. Nebudeme ale zastírat, že peníze jsou v dnešní době důležité a nelze bez nich žít uspokojivým rodinným životem. Děti potřebují nejen jídlo a oblečení, ale také kulturní, společenské a sportovní vyžití. Vyzrálý dospělý člověk by měl umět plánovat svoje výdaje a hospodařit tak, aby se nedostal do vážných finančních problémů. Toto jednoduché pravidlo platí mnohonásobně, pokud má člověk v péči dítě. Děti potřebují kromě stabilního citového zázemí také příslušné materiální zabezpečení.