Alternativní možnosti porodu

Tak, jako je dnešek rozmanitý v mnoha jiných směrech, jsou i možnosti a podmínky, za nichž může probíhat porod, různé. Záleží pak především na ženě, kterou z nabízejících se variant pro sebe objeví a nakonec i zvolí. Samozřejmě vždy s nezbytným přihlédnutím ke svému celkovému zdravotnímu stavu i případným těhotenským omezením. Tato omezení by měla být pro ženu vždy určující a zcela zásadní. Nerozhoduje se pouze sama za sebe, ale připravuje svým rozhodnutím i konkrétní podmínky pro své ještě nenarozené děťátko. A to je jistě nemalá zodpovědnost, které by si měla být každá nastávající maminka plně vědoma.

Těhotenství | Foto: Shutterstock
Těhotenství | Foto: Shutterstock

Jak tedy přistoupit co nejzodpovědněji k možnosti porodit podle svých představ?

To je jistě otázka, kterou si klade nejedna těhotná žena. Konkrétního návodu se dočkat nelze. To, čím může být jedna žena nadšena, může se jiné jevit nepřijatelným a naopak. Jediné možné doporučení proto zní: řiďte se sice svým citem, ale nezapomínejte při tom zapojit také rozum. Není pochyb o tom, že propojení citu s rozumem se vyplácí.Stanovisko lékaře raději nepodcenit

Má-li tedy žena už svoji konkrétní představu, jaký porod si přeje, bývá vždy vhodné konzultovat konkrétní rozhodnutí s ošetřujícím lékařem. A poté alespoň zvážit nebo respektovat jeho stanovisko. To bývá podloženo většinou zkušenostmi, jejichž zprostředkování může ženě s jejím rozhodováním výrazně pomoci. Velká část gynekologů-porodníků má s různými typy porodů četné zkušenosti, mívají ženy v poporodní péči, a proto se jejich postoje opírají o praxí prověřenou realitu. Jejich názor tedy nebývá jen pouhým teoretickým zhodnocením té které alternativní metody z pohledu klasické medicíny.

Konkrétní informace získejte včas

Je velmi vhodné a žádoucí, aby se žena uvažující porodit alternativním způsobem zajímala o dostupné možnosti porodu s dostatečným předstihem. Měla by se informovat na konkrétní možnosti konkrétní vytipované porodnice, může-li jejímu přání vyhovět. To především proto, aby měla dostatečný časový prostor pro získání nezbytných podrobností i podmínek, za kterých lze tu kterou alternativní formu aplikovat. Ženám se pak doporučuje porovnat různé možnosti a míru zkušeností v souvislosti s konkrétní zvolenou variantou. Zodpovědně zvážit všechna pro i proti, zorientovat se v nejasnostech. Až poté zvolit takovou nabízející se možnost, která bude maximálně přijatelná pro nastávající maminku i prospěšná pro zatím ještě nenarozené děťátko. Rozhodnout se ve všech možných ohledech zodpovědně a včas nebývá někdy pro ženu vůbec snadné. Důležité je, aby se žena dokázala zpočátku spolehlivě řídit svojí intuicí. Pak je předpoklad, že se bude při porodu cítit alespoň relativně dobře, pokud možno co nejlépe. A to, ať už zvolí jakoukoliv z možných porodních poloh, porod do vody, porodní stoličku či další nejrůznější pomůcky sloužící k uvolnění svalů pánevního dna (míče, žíněnky měkké vaky ), blahodárné působení koupele nebo sprchy, relaxační hudbu nebo příjemnou aromaterapii.

V praxi to pak znamená nezvolit některou z možností jenom proto, že stejně rodila i její kamarádka nebo možnost nabízející se v nejbližším okolí. Možná právě pro porod platí více než kdy jindy, aby byla žena o správnosti své volby nezvratně přesvědčena. Aby měla vytvořeny takové podmínky, jaké se blíží její představě nejvíce. Pro miminko a pro ni to je přece start pro celý další společný život.

Není ovšem nikterak ojedinělé, že je náhle potřeba naplánovanou volbu přehodnotit. Předčasně se hlásící miminko k cestě na svět dokáže někdy pořádně zamíchat s předem „rozdanými kartami“. I na tuto variantu by tedy měla být nastávající maminka dobře připravena. Vědět, jaké jiné, náhradní, řešení v případě nutnosti se nabízí jako první.Kompromis mezi alternativou a klasikou

Alternativní možnosti porodu jsou všeobecně považovány za nejbližší porodu přirozenému, který dříve probíhal v domácím prostředí. Některé ženy proto domácí porod, tuto dnes stále ještě ne tak častou variantu, opět preferují. Jako nejlepší možný start novorozeného děťátka do života. Větší část žen však stále raději volí určitou formu kompromisu. To jest alternativu probíhající v porodnici. S jistotou odborné lékařské péče v průběhu porodu i bezprostředně po narození miminka. Také odborníci z řad lékařů tento přístup vítají s větší pochopením než porod v domácím prostředí.

Ať už tedy žena zvolí jakoukoliv možnou variantu porodu, nejdůležitější je narození zdravého děťátka. To je samozřejmým cílem směřování v průběhu celého těhotenství, který má být porodem jen přirozeně dovršen. Nezbývá tedy než popřát všem maminkám vždy jen krásné, radostné a šťastné shledání s jejich miminkem.