Má Vaše dítě vadu řeči? Začněte řešit co nejdříve

Vady řečí u dětí by se měly začít řešit hned v útlém věku. Do školy má již dítě postupovat s dobrou výslovností a schopností mluvit, nebo by v případě problémů mělo navštěvovat logopedii. Čím dříve se totiž začne vada řeči u dítěte řešit, tím je pravděpodobnost úspěchu vyšší. Některé děti navštěvují logopedii již od tří let a podle doktorů dělají dobře.

Dětské vady řeči | Foto: Shutterstock
Dětské vady řeči | Foto: Shutterstock

Vývoj řeči

Koncem prvního roku života by mělo dítě říkat první jednoduchá slova. Ve druhém roce už dítě zvládá skládat krátké věty. Z hlediska vývoje řeči je u dítěte klíčový třetí rok, kdy dítě pokládá záludnou otázku „Proč?“ a dožaduje se odpovědí. V tomto období dochází k prudkému a rychlému vývoji řeči a velmi se také rozšiřuje slovní zásoba dítěte. Stejně tak se prohlubuje znalost správné gramatiky a cit pro mateřský jazyk. Je proto třeba, aby rodič dítě neodbýval, ale trpělivě s ním mluvil, vysvětloval a opravoval případné chyby. Čtyřleté dítě má slovní zásobu kolem dvou tisíc slov. Dochází u něj ke zpřesnění významu slov a ke zlepšení gramatiky a stavby vět.V šesti letech dítě rozumí i složitým dějům, má rozsáhlou slovní zásobu a zvládá správě sestavovat jednoduchá souvětí. Dokáže se samo srozumitelně vyjadřovat a začíná rozlišovat konkrétní a abstraktní pojmy. Problematická již může být pouze výslovnost souhlásek r a ř. Než jde dítě do první třídy, měla by jeho výslovnost být korektní a zcela v pořádku. Naučí-li se dítě správně mluvit před nástupem do školy, bude to mít pozitivní vliv na jeho studijní výsledky (zvláště v oblasti psaní a čtení), na komunikaci a sblížení se se spolužáky. Máte-li proto podezření, že vaše dítě trpí nějakou vadou řeči, zbystřete. Nejprve se však obraťte na pediatra, který vás poté může doporučit na speciální logopedické vyšetření. Dětští lékaři nejčastěji posílají děti k logopedovi až ve věku pěti let. V případě, že má však dítě dostatečně rozvinutou slovní zásobu, je důležité se vadami řeči zabývat mnohem dříve – třeba již od tří či čtyř let.

Porucha či vada?

Je nutné rozlišovat mezi poruchou a vadou řeči. Porucha většinou bývá krátkodobějším a přechodným problémem. Proto by dítě mělo jít k logopedovi již např. ve čtyřech letech, aby mělo čas na nápravu, než půjde do školy, což se také ve většině případů podaří. Vada řeči je problém dlouhodobější a závažnější, který souvisí přímo s vývojovými problémy dítěte, jež jsou dány převážně geneticky. V takovém případě může probíhat náprava mnoho let. Příčin vzniku poruch a vad řeči je hned několik. Může jimi být například málo podnětné a stimulující prostředí, nesprávný mluvní vzor, nemoc či velký stres matky v těhotenství, úraz hlavy, porucha centrálního nervového smyslového systému nebo smyslové poruchy, vrozené vady dány geneticky apod.

V některých případech se tedy těmto problémům předcházet nedá, v některých však ano. Snažte se na své dítě co nejvíce a správně mluvit, opravujte jeho chyby, zpívejte s ním písničky, říkejte básničky a říkadla, čtěte pohádky. Povídejte si s ním a odpovídejte na jeho otázky. Zajistíte mu tak velkou slovní zásobu, správné vyjadřování a gramatiku. Všechna nová, neznámá a cizí slova dítěti vysvětlujte. Pochopit význam slova je pro dítě důležité. Řečové vady v pozdějším věku se navíc často spojují s obtížemi v oblasti čtení a psaní, proto dnes poměrně rychlým tempem stoupá počet dyslektiků, dysgrafiků a dysortografiků.Poruch a vad řeči u dětí přibývá

V poslední době přibývá hodně předškolních dětí s nějakou poruchou či vadou řeči. Proč tomu tak ale je? Nejspíše za to může méně pohybu a více času stráveného u televizní obrazovky. Jelikož děti nemají tolik pohybu co dříve, mohou u nich nastat potíže s jemnou a hrubou motorikou, které ovlivňuje správnou mluvu. Sport, pohyb a posilování jsou tak pro dítě v raném věku velmi důležité. Jestliže navíc tráví dítě svůj čas před televizí či u počítače, nemá tolik příležitostí pro rozhovor s jiným člověkem a nerozvíjí dostatečně svoje komunikační schopnosti. Často se také stává, že samy rodiče nejsou pro svého potomka vhodným řečovým vzorem nebo od nich dítě nedostává dostačující prostředí pro vývoj řeči. Ať už je důvod jakýkoliv, dokáže vada řeči potrápit nejen samotné dítě, ale také rodiče. Pravidelná a co nejrychlejší péče odborníka je tak nezbytná. Mezi nejčastější vady řečí u dětí patří omezená slovní zásoba, dyslálie (patlavost), koktavost, breptavost a narušená stavba věty. Se všemi těmito problémy vám však dokáže logoped pomoci.