Kegelovy cviky po porodu

Po porodu je žádoucí, aby se novopečená maminka co nejdříve dostala, pokud možno, do před-těhotenské kondice. Kvůli svému miminku i pro svůj vlastní dobrý pocit. A to po všech stránkách – fyzickými a psychickými dispozicemi počínaje a péčí o svůj vzhled a potřebné sebevědomí s ním související konče. A právě zdravému a dostatečnému sebevědomí může bránit hendikep spojený s poporodními následky, a to problém s inkontinencí.

Posílení pánevního dna | Foto: Shutterstock
Posílení pánevního dna | Foto: Shutterstock

Inkontinence neboli samovolné unikání moči bývá častým důsledkem těhotenství a následného porodu, a to v souvislosti s povoleným svalstvem pánevního dna. S tímto problémem se může žena snadno vyrovnat. Postačí, osvojí-li si co nejdříve a správně cviky, které nesou jméno svého iniciátora ve svém názvu. Jedná se o ženami velmi oblíbené Kegelovy cviky. Velká část maminek právě tyto cviky do procesu cíleného poporodního regeneračního cvičení pravidelně a důsledně zařazuje. Vůbec poprvé s nimi ženy seznámil americký gynekolog Arnold Kegel už v roce 1948. Jsou určeny speciálně pro optimální zpevnění pánevního dna.Co je pánevní dno?

Pánevní dno je svalová plocha, která působí jako úpon svalů podpírajících dělohu, močový měchýř a střeva. Dno pánve podpíralo a chránilo dítě v děloze. Při porodu jím miminko procházelo. Během těhotenství se svaly pánevního dna stávají pružnější a měkčí a tím, jak na ně působí narůstající hmotnost dítěte, přirozeně dochází k jejich oslabení. Konkrétním projevem této vzniklé skutečnosti je samovolné unikání moči při jejich přetížení.

Kegelovy cviky kdysi – a dnes

Kegelovy cviky působí na obnovu pevnosti svalů pánevního dna důsledně, spolehlivě a poměrně rychle. Žena neomylně pociťuje při cvičení umístění procvičovaných svalů, což napomáhá průběžné optimální soustředěnosti a té pak následně většinou i výsledný pozitivní efekt cvičení. Ovšem, vzhledem k tomu, že od Kegelových časů uběhlo už hodně let, objevují se v současné době pokusy tyto dnes už klasické Kegelovy cvičební postupy inovovat, modernizovat. To znamená, že bývá někdy doporučováno využívat v rámci klasického cvičení pomůcky, které s sebou přináší moderní současnost.

V uvedených souvislostech ovšem samozřejmě ve výsledku nezáleží na způsobu, jakým se žádoucího příslušného zpevnění procvičovaného svalstva dosáhne, ale na zpevnění samotném. Jak se tedy konkrétní žena rozhodne své cvičení realizovat, jakou cestou se vydá k cíli, je pouze a jen její věc. Pochopitelně, tak jako v mnohých jiných případech, i v souvislosti s tímto tématem se průběžně objevují nejrůznější názory a postoje, jak nejlépe v současné době tento poporodní problém řešit. Jedni zazlívají druhým setrvávání v postupu tradičním, léty a zkušenostmi ověřeném, a preferují svoji inovující variantu téhož. Přičemž oni druzí právě tuto jejich moderní metodu z principu nemohou přijmout a kategoricky ji odmítají. Soudy a úsudky související s těmito probíhajícími spory ponechme diskutujícím na internetu a zaměřme se především na podstatu tématu samotného. To jest, připomeňme si podrobněji základní důvod a potřebu vedoucí k nezbytnosti poporodního vyladění ženského organismu. A následně se pak rámcově seznamme zcela konkrétně a podrobněji s dnes už klasickým postupem doporučovaným doktorem Kegelem.Těhotenství a porod vždycky ovlivní pevnost svalů pánevního dna

Zátěž v těhotenství i porod samotný jsou jistě faktory, které s pevností svalů pánevního dna každé ženy udělají své. Přibývající kilogramy, někdy různé zdravotní potíže či omezení, se promítají do celkové kondice ženy. A následný porod většinou neprobíhá nikdy zcela ukázkově, tak, jak je pro názornost popisován v nejrůznějších publikacích. Odchylky od obvyklé normy se pochopitelně vyskytují běžně, a tak i žádoucí zpevnění svalů pánevního dna se ženám následně daří různě a různě rychle.

Určitě je dobré a vhodné už na samém počátku těhotenství něco o této problematice znát. Vědět, že povolené, nedostatečně pevné, ochablé svalstvo pánevního dna je velmi častým, byť většinou pouze přechodným, výrazným poporodním problémem mnohých maminek. Co to znamená pro každodenní život ženy?

Inkontinence

Nedostatečně pevné svalstvo dna pánevního s sebou přináší poměrně častý problém inkontinence za určitých vzniklých, nestandardních, okolností. Děje se tak nejčastěji v souvislosti s činnostmi a situacemi, které tyto svaly více zatěžují. Konkrétně se jedná například o rychlou chůzi, běh, zvedání těžších předmětů (někdy tedy i miminka). K inkontinenci může běžně také docházet při kašli, kýchání, smrkání nebo třeba při smíchu. Ovladatelnost močového měchýře je ztížena také jeho větším zaplněním. Proto se v této souvislosti doporučuje, kratší nebo i delší čas po porodu, cíleně a důsledně si hladinu naplnění močového měchýře hlídat, a tím primárně problému inkontinence předcházet. Do té doby, dokud opět nedojde k dostatečnému zpevnění svalstava pánevního dna, a tudíž i k bezpečné a bezproblémové ovladatelnosti močového měchýře. A to je jeden ze základních poporodních úkolů ženy, kterým svůj zdravotní stav opět vyladí do původní, předtěhotenské formy.

S cvičením za účelem zpevnění svalstva pánevního dna se doporučuje začít, z více důvodů, už v době těhotenství. A chybu v tomto případě rozhodně neudělá ani žena, která se na těhotenství teprve chystá. Dostatečnou pevnost těchto svalů by si měla žena hlídat pokud možno průběžně, a to po celý svůj život. Poporodní uvolnění zmiňovaných svalů pak bude snáze napravitelné. Proces zpevnění proběhne rychleji a žena si s ním po předchozích ovládnutých cvičebních dovednostech dobře poradí.Nácvik cvičení podle doktora Kegela:

Kegelovy cviky brzy poté, co je A. Kegel popsal a následně doporučil ženám praktikovat, se v původní podobě osvědčily. Ženy si je oblíbily především pro jejich jednoduchost a snadnou i rychlou použitelnost prakticky kdykoliv a kdekoliv, bez jakýchkoliv potřebných cvičebních pomůcek. Proto také je Kegelovo cvičení lékaři doporučováno jako dobrý základ, jako prověřený recept, který nezklame.

Úvodním, přípravným cvikem k procvičování Kegelových cviků, při kterém žena přesně pocítí a uvědomí si, které svaly konkrétně zpevňuje, je cílené ovládání močového měchýře v průběhu močení. To je výchozí a určující cvik pro nacvičení všech uváděných variant Kegelových cviků na tomto principu založených. Stažením svalstva se žena pokouší přerušit močení, načež v něm po chvíli (uvádí se po 4-8 vteřinách) opět pokračuje. Žena má průběžně možnost sebekontroly, nakolik a jak rychle je schopna svalstvo stáhnout. Bezpečné ovládnutí močového měchýře je pak i výsledkem dostatečně pevných svalů pánevního dna. Toto cvičení, zacílené na stahování příslušného svalstva, poté, co žena ovládá způsob a potřebnou intenzitu stažení svalstva, lze následně praktikovat v několika doporučovaných variantách. A to jak v sedu, tak i vestoje či v lehu na zádech stejným způsobem.

Varianta v lehu na zádech spočívá v tom, že žena opře chodidla o podlahu poté, co nohy pokrčí v kolenou. Následně stáhne svěrací svaly stejně, jak by se snažila zastavit močení. Pro snazší provedení si při tom může představit, že něco vtahuje dovnitř do pochvy. Zpočátku zkouší táhnout mírně, poté chvíli (opět 4-8 vteřin) vyčkává; následně znovu vtahuje co nejintenzivněji, krátce vyčká a postupně, pomalu svalové stažení uvolňuje. Podobně se postupuje u varianty v sedu i vestoje. Doporučuje se provádět tento cvik (některou z variant) 3-4x za den a vždy zopakovat asi 10x po sobě. Některé zdroje dokonce uvádějí, že je doporučováno provádět celkem 80 – 300 stahů v průběhu jednoho dne.

Popsaným způsobem může žena provádět potřebnou aktivizaci svalů pánevního dna velmi snadno souběžně s běžnými denními činnostmi a situacemi, a to ať už čeká, sedící či stojící, na autobusové zastávce, ve frontě v obchodě nebo třeba sedí doma před televizí, u počítače nebo stojí u vaření.

Kegelovy cviky – přínos i pro porod

Výše uvedené používané cviky, nacvičené nejlépe už před porodem, bývají pro ženu přínosné také přímo při porodu samotném, konkrétně v druhé době porodní. Žena dokáže cíleně uvolnit svaly pánevního dna a tím usnadní průchod děťátka pánví.Způsob nácviku – individuální volba každé ženy

K nácviku a k správnému, fungujícímu, zvládnutí uvedených cviků není potřeba vedení cvičitelem. Poté, co si žena způsob aktivizace svalů pánevního dna dobře uvědomí a následně správně osvojí, je pouze její volbou, rozhodne-li se následně pro jakoukoliv inovaci léty prověřeného Kegelova cvičení. A třeba tedy i s použitím nejrůznějších, méně obvyklých, pomůcek nabízených současným moderním trhem.